ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Support Department(技术支持部)

如果您不确定该选哪个部门,或者问题可能与多部门相关,请选择此部门。

 Sales Department(销售部)

售前咨询、商务合作、企业用户对口服务等

 Bills Department(财务部)

72小时内退款、付款异常等